A HÁZI GYERMEKORVOSOK EGYESÜLETÉNEK FELH͍VÁSA

Az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye kimondja, hogy a gyerekeknek joguk van a lehető legjobb egészségi állapothoz, ennek érdekében az államnak gondoskodnia kell arról, hogy megfelelő orvosi ellátásban és gyógyí­tó nevelésben részesüljenek


Meggyőződésünk, hogy gyermekeink optimális testi és lelki fejlődése, személyiségük teljes kibontakozása a társadalom számára hasznos, aktí­v, egészséges és boldog felnőtté válásuk meghatározó feltétele. Ez az optimális fejlődés kizárólag magas szakmai szí­nvonalú, országos lefedettséget biztosí­tó, a gyermeki lét speciális jellemzőit és igényeit messzemenően szem előtt tartó gyermekorvosi alapellátás mellett biztosí­tható.

Ennek letéteményese Magyarországon a megfelelő képzettséggel, elméleti tudással és biztos betegellátó készséggel rendelkező csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvosokból álló házi gyermekorvosi hálózat, amelynek hosszú távú fennmaradását jelenleg számos tényező fenyegeti. A házi gyermekorvoslás életben maradásának, további fejlődésének alapvető feltétele a jelenleginél lényegesen kedvezőbb szakmai és finanszí­rozásai környezet kialakulása. Ennek megvalósí­tása érdekében halaszthatatlan szakmapolitikai beavatkozásra van szükség.

A házi gyermekorvoslás hazai rendszerének megreformálására tett intézkedések további késlekedése nemcsak hivatásunk fennmaradását, de a felnövekvő generáció, a jövő felnőtteinek egészségét is fenyegeti.

”¢ Első és legsürgetőbb lépés a házi gyermekorvoslás, mint önálló ellátási forma jövőjébe vetett bizalom visszaállí­tása! Az egészségpolitika, mint alapvető célt nyilvání­tsa ki, hogy a beteg gyermekek ellátása a kórházon kí­vül, a területen is a gyermekgyógyász szakorvosok feladata.
”¢ A házi gyermekorvosi praxis vegyes háziorvosi praxissá való átalakí­tása elfogadhatatlan gyakorlat! A házi gyermekorvosi praxisok és a hozzájuk rendelt központi finanszí­rozás integritásának megtartása csak a gyermekpraxisok megszüntetésének tilalmával érhető el.
”¢ Olyan ösztönzőrendszert kell kialakí­tani, amely szakmailag és egzisztenciálisan egyaránt vonzóvá teszi a házi gyermekorvosi hivatást az utánpótlást biztosí­tó fiatal gyermekgyógyászok számára.
”¢ Az ellátottak életkora szerinti prioritásnak a finanszí­rozásban is érvényesülnie kell! A gyermekek ellátásáért járó emelt pontérték alkalmazását gyermekgyógyász szakvizsgához kell kötni!
”¢ A jelenleg eladhatatlan, főként kisebb méretű praxisoknak a rendszerből - önkéntes alapon, egy bizonyos életkor után - történő kivezetését, ezzel az idős kollégák tisztességes, társadalmi megbecsülést tükröző nyugállományba vonulásának lehetőségét meg kell teremteni.
”¢ Észszerűen és rugalmasan szervezett mikrotérségi gyermekellátó központok kiépí­tésével el kell érni a jelenleg gyermekorvos nélküli, ellátatlan területek fokozatos felszámolását! A megürült praxisok betöltését finanszí­rozási, letelepedési támogatással, adókedvezménnyel, járulékenyhí­téssel is kiegészí­tve kell ösztönözni. Egy gyermekorvos több praxis jogát is megszerezhesse, teljes finanszí­rozással, korlátozások, elvonások, degresszió stb. nélkül. Legyen lehetőség szakorvosjelöltek bevonására is az ellátásba!
”¢ Hosszú távon biztosí­tani kell a háziorvosi rendszerrel azonos képzési és intézményi háttér kialakí­tását a házi gyermekorvosi hálózat számára is.

A Házi Gyermekorvosok Egyesülete fellépésre, összehangolt cselekvési program kialakí­tására szólí­tja fel az egészségpolitikai döntéshozókat és minden érdekelteket, akinek fontos a magas szí­nvonalú gyermekorvosi alapellátás biztosí­tása hazánkban.

A felhí­vást a májusi Kávészünet-konferencia résztvevői közül 513-an í­rták alá. A Balog Zoltán miniszternek és Ónodi Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkárnak eljuttatott felhí­vásunkra több mint két hónapja nem érkezett válasz.

Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció