Európai szakmai indikátorok

Mi, alapellátó gyermekorvosok méltán és joggal vagyunk büszkék a házi gyermekorvoslás hazai tradí­ciójára, a hagyományokra épülő, magas szí­nvonalú, minőségi gyermek-alapellátásra


Ez nem teszi azonban feleslegessé, hogy időnként körülnézzünk, kitekintsünk határainkon túlra, és ellenőrizzük, vajon megfelelünk-e a folyamatosan változó, modernizálódó európai gyermek-alapellátási tudományos normáknak, szinkronban vagyunk-e a legfrissebb trendekkel. Nem a szakmaiság álarcában felbukkanó hóbortok, divatok szolgai másolására kell itt gondolnunk, hanem az idők próbáját kiálló, bizonyí­tékokra alapozott, az európai szakmai grémiumok által kiadott szakmai ajánlásokat követő klinikai gyakorlat készségszintű elsajátí­tására. Egy ilyen folyamatos megújulási képesség nélkül ugyanis nem beszélhetünk valóban magas szintű alapellátásról. E nélkül a szemlélet nélkül szakmai rutinunk gyakorta nem lesz több, mint az éveken át napról napra rendszeresen elkövetett hi­bák egyre nagyobb és nagyobb biztonsággal történő ismételgetése.

A gyakorlati orvoslásban is egyre komolyabb szerephez jutó szakmai mi­nőség-ellenőrző rendszerek egyik előnye éppen az, hogy minden ellátóorvos számára egyénileg is, illetve munkacsoportok, ellátóegységek szintjén is egyfajta tükröt képes elénk tartani. Összevethetjük saját munkánkat a megkövetelt, az elvárható, ill. a szakmailag indokolt minőséget képviselő praxisokéval, lehetőséget teremtve a folyamatos fejlődésre a szakmai munka, a betegbiztonság, a praxis management területén egyaránt.

Az Európai Gyermekgyógyászati Akadémia (EAP) és az Alapellátó Gyermek­orvosok Európai Konföderációja (ECPCP) 14 ország részvételével egy szakmai mi­nőség-ellenőrzési indikátorrendszer ki­dolgozásával és lehetséges alkalmazá­sának felmérésével foglalkozó projektet indí­tott el, amelybe a HGYE révén Magyarország is bekapcsolódott. Több száz indikátor közül hosszas egyeztetések után végül 42 indikátor került kiválasztásra, az alábbi témakörök szerinti felosztásban:
”¢ egészségnevelés, prevenció
”¢ akut betegellátás
”¢ krónikus ellátás, beteggondozás
Ӣ praxis management
”¢ betegbiztonság

Az ún. COSI (core set of indicators) projekt célja egy olyan egységes európai szakmai indikátorcsomag összeállí­tása, amely valid és transzparens, vagyis szakmailag hiteles, érvényes, ugyanakkor átlátható, ellenőrizhető, kifejezetten a gyermek-alapellátásra optimalizált, tel­jesí­tményértékelő és ellenőrző rendszerként szolgálhat.
Jelenleg egy ún. alkalmazhatósági vizs­gálat (feasibility study) zajlik, amelynek ered­ménye hivatott megmutatni, hogy a kiválasztott indikátorok mennyire életképesek, mennyire állják meg helyüket a gyakorlatban, mennyire alkalmazhatók az egyes országokban igencsak eltérő viszonyok, szokások, szabályozások között. A vizsgálatban Magyarország is részt vesz, 10 önként jelent­kező házi gyermekorvosi praxisban történt ún. pilot (előzetes) felmérés. Amint publikus eredmények, értelmezhető adatok születnek a projektben, tájékoztatjuk arról Olvasóinkat.

Addig is, amí­g a jelenleg még a validálás fázisában járó COSI projekt részletei publikussá válnak, önkéntes játék keretében szeretnénk egy olyan érdekes, szakmailag mindenképpen figyelemfelkeltő indikátorcsomagot ismertetni, ami különböző kórképek esetében az antibiotikumok felí­rásával foglalkozik. Nyolc olyan indikátort mutatunk be, amely egy kicsiny, de fontos szeletét mutatja meg annak, hogy hol is tart ma az európai gyermek-alapellátás, és egyben lehetőséget teremt arra is, hogy önmagunkat, szakmai munkánkat ennek fé­nyében értékelhessük.
A kérdések tünetileg jól körülí­rt betegcsoportra vonatkoznak, hasonló betegekkel nap mint nap találkozunk. Az indikátorok diagnosztikus tevékeny­sé­gün­­ket terápiás gyakorlatunkat jel­lem­zik.

Minden esetben arra kell válaszolnunk, hogy jelenlegi gyakorlatunk az adott betegpopulációban milyen mértékben felel meg a leí­rt gyakorlatnak. Három lehetőség közül választhatunk: A: igen, megfelel; B: nem felel meg; C: részben megfelel.
Ne arra válaszoljunk, hogy hogyan szeretnénk, ha a dolgok ideális esetben történnének, ha minden feltétel adott lenne, hanem arra feleljünk, hogy a saját praxisunkban aktuálisan, a mai napon éppen mennyire követjük az adott gyakorlatot.
A tudományos-szakmai munkacsoport nevében egy kis közös „szakmázásra” buzdí­tjuk a Tisztelt Kollégákat. Szí­vesen válaszolunk minden, a HGYE cí­mére beérkező levélre, ami a közölt indikátorokkal kapcsolatos. Biztos, hogy mindig az A) válasz helyes és követendő? Mikor igen, és mikor nem? Miért? írják meg a véleményüket, hátha mi is tanulunk belőle!
Kellemes időtöltést kí­vánunk!

KOVíCS íKOS

Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet konferencia - Nyugodtabb vizeken!
2024. május 2-5.

2024. május 2-5. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció