Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról és a gazdasági kamarai hozzájárulás megfizetéséről

Hí­rek 2017.06.22.
Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.
Idézet a jogszabályból: 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartása 8/A. § (1) A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles a székhelye szerint illetékes, a (2) bekezdés szerinti területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni. (2) A 2. § d) pont szerinti gazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet és mezőgazdasági termelő az (1) bekezdés szerinti bejegyzés kérésére nem köteles, az egyéb gazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet a kereskedelmi és iparkamaránál köteles kérni a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését. Az agrárkamara az (1) bekezdés szerinti kamarai nyilvántartást nem vezet, az agrárkamarára a 8. § (2a) bekezdése a 34. § (1) bekezdés b) pontja és a 34/A. § nem alkalmazandó. (3) A kamarai nyilvántartás a gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza: a) név; b) székhely; c) telephely(ek); d) fióktelep(ek); e) főtevékenység; f) ténylegesen végzett egyéb tevékenység(ek); g) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolás. (4) A kamarai nyilvántartásba az a gazdálkodó szervezet jegyezhető be, amely a (3) bekezdésben meghatározott adatait tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva a (2) bekezdésben meghatározott területi gazdasági kamara részére elektronikus úton vagy papíralapon benyújtotta, valamint a 34/A. §-ban meghatározott kamarai hozzájárulást megfizette. (5) Amennyiben a területi gazdasági kamara azt állapítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet az e törvény szerinti kamarai nyilvántartásban nem szerepel, felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén a gazdálkodó szervezetet a főtevékenysége szerint illetékes területi gazdasági kamara a kamarai nyilvántartásba bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt. (6) A gazdálkodó szervezet a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni. (7) A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosak. Az elektronikus regisztrációra, a nyilvántartás vezetésére és annak a (3) bekezdésben foglaltakon felüli, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adattartalmára vonatkozó részletes szabályokat az országos gazdasági kamara alapszabálya állapítja meg. A kamarai törvény módosítása – jogsegély szolgálatunk szerint – három lényeges változást tartalmaz: 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból), • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani. Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az orvosi kamarai tagság nem önkéntes kamarai tagság, tehát a MOK-nak fizetett díj nem csökkenthető a regisztrációs díjjal. Ennek oka, hogy az orvosi tevékenység gyakorlásának feltétele a kamarai tagság, amelyet a kötelezett (orvos) személyesen fizet. A jelen jogszabály a gazdálkodó szervezetekre állapít meg kötelezettséget (Kft., Bt., egyéni vállalkozás). A regisztrációs díj az önkéntes iparkamarai tagságból vonható le. A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. Tájékoztatjuk, hogy a MOK és a FAKOOSZ kezdeményezte Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkárságánál a jogszabály módosítását ez azonban nem érinti a már megjelent jogszabály hatályát. Azt javasoljuk, hogy a 2012. január 1. előtt bejegyzett gazdasági szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) a rendelkezésre álló 60 napos időszak végéhez közel eső időpontban regisztráltassák magukat és fizessék be a regisztrációs díjat. Ez természetesen nem érinti a 2012. január 1.-e után bejegyzett gazdálkodó szervezeteket, hiszen számukra a törvény öt napos határidőt ír elő. A bejelentés módja Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. február 2. hete) a vállalkozások a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Az adatlap elektronikus, online verziója lehetővé fogja tenni a gyors, számítógéppel történő kitöltést. Az adatlap kitöltését a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti. A területi kereskedelmi és iparkamarák (Budapesten a Budapesti Kereskedelemi és Iparkamara , megyékben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara www.mkik.hu megyei szervezetei) ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségéről és nyitva tartásáról a kamarai honlapokon tájékozódhat. A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget. A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is. Egyes területi kamaráknál „sárga postai csekken” is befizethető a hozzájárulás. Erről a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara honlapján tájékozódhat. A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható. Dr. Erdélyi István HGYE Jogsegélyszolgálat
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció