Tájékoztató a gazdálkodó szervezetek kötelező regisztrációjáról és a gazdasági kamarai hozzájárulás megfizetéséről

Hí­rek 2017.06.22.
Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.
Idézet a jogszabályból: 1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartása 8/A. § (1) A cégbejegyzésre kötelezett gazdálkodó szervezet a cégjegyzékbe való bejegyzését, az egyéni vállalkozó a külön jogszabályban meghatározott bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételét követő öt munkanapon belül – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – köteles a székhelye szerint illetékes, a (2) bekezdés szerinti területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését kérni. (2) A 2. § d) pont szerinti gazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet és mezőgazdasági termelő az (1) bekezdés szerinti bejegyzés kérésére nem köteles, az egyéb gazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet a kereskedelmi és iparkamaránál köteles kérni a kamarai nyilvántartásba való bejegyzését. Az agrárkamara az (1) bekezdés szerinti kamarai nyilvántartást nem vezet, az agrárkamarára a 8. § (2a) bekezdése a 34. § (1) bekezdés b) pontja és a 34/A. § nem alkalmazandó. (3) A kamarai nyilvántartás a gazdálkodó szervezet alábbi adatait tartalmazza: a) név; b) székhely; c) telephely(ek); d) fióktelep(ek); e) főtevékenység; f) ténylegesen végzett egyéb tevékenység(ek); g) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti besorolás. (4) A kamarai nyilvántartásba az a gazdálkodó szervezet jegyezhető be, amely a (3) bekezdésben meghatározott adatait tartalmazó kamarai adatlapot kitöltve és cégszerűen aláírva a (2) bekezdésben meghatározott területi gazdasági kamara részére elektronikus úton vagy papíralapon benyújtotta, valamint a 34/A. §-ban meghatározott kamarai hozzájárulást megfizette. (5) Amennyiben a területi gazdasági kamara azt állapítja meg, hogy a gazdálkodó szervezet az e törvény szerinti kamarai nyilvántartásban nem szerepel, felszólítja, hogy e kötelezettségének öt munkanapon belül tegyen eleget. A felszólítás eredménytelensége esetén a gazdálkodó szervezetet a főtevékenysége szerint illetékes területi gazdasági kamara a kamarai nyilvántartásba bejegyzi és intézkedik a kamarai hozzájárulás összegének behajtása iránt. (6) A gazdálkodó szervezet a megszűnése, vagy a kamarai nyilvántartásban szereplő adataiban történt változás esetén köteles öt munkanapon belül a nyilvántartást vezető területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásból való törlését, illetve az adatmódosítást kezdeményezni. A kamarai nyilvántartásból való törlésért, illetve a változás-bejelentés alapján történő adatmódosításért díjat nem kell fizetni. (7) A gazdálkodó szervezetek kamarai nyilvántartásában szereplő adatok nyilvánosak. Az elektronikus regisztrációra, a nyilvántartás vezetésére és annak a (3) bekezdésben foglaltakon felüli, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adattartalmára vonatkozó részletes szabályokat az országos gazdasági kamara alapszabálya állapítja meg. A kamarai törvény módosítása – jogsegély szolgálatunk szerint – három lényeges változást tartalmaz: 2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni, • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból), • a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani. Lényeges, hogy a kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az orvosi kamarai tagság nem önkéntes kamarai tagság, tehát a MOK-nak fizetett díj nem csökkenthető a regisztrációs díjjal. Ennek oka, hogy az orvosi tevékenység gyakorlásának feltétele a kamarai tagság, amelyet a kötelezett (orvos) személyesen fizet. A jelen jogszabály a gazdálkodó szervezetekre állapít meg kötelezettséget (Kft., Bt., egyéni vállalkozás). A regisztrációs díj az önkéntes iparkamarai tagságból vonható le. A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni. Tájékoztatjuk, hogy a MOK és a FAKOOSZ kezdeményezte Nemzeti Erőforrás Minisztérium Egészségügyi Államtitkárságánál a jogszabály módosítását ez azonban nem érinti a már megjelent jogszabály hatályát. Azt javasoljuk, hogy a 2012. január 1. előtt bejegyzett gazdasági szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) a rendelkezésre álló 60 napos időszak végéhez közel eső időpontban regisztráltassák magukat és fizessék be a regisztrációs díjat. Ez természetesen nem érinti a 2012. január 1.-e után bejegyzett gazdálkodó szervezeteket, hiszen számukra a törvény öt napos határidőt ír elő. A bejelentés módja Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. február 2. hete) a vállalkozások a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Az adatlap elektronikus, online verziója lehetővé fogja tenni a gyors, számítógéppel történő kitöltést. Az adatlap kitöltését a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti. A területi kereskedelmi és iparkamarák (Budapesten a Budapesti Kereskedelemi és Iparkamara , megyékben a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara www.mkik.hu megyei szervezetei) ügyfélszolgálati irodáinak elérhetőségéről és nyitva tartásáról a kamarai honlapokon tájékozódhat. A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül fel kell tüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget. A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is. Egyes területi kamaráknál „sárga postai csekken” is befizethető a hozzájárulás. Erről a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara honlapján tájékozódhat. A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható. Dr. Erdélyi István HGYE Jogsegélyszolgálat
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet-22
2020. május 8-10

Kávészünet-22
Siófok, Hotel Azúr
ELHALASZTVA

Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció