Gárdony


Praxishirdetések

Praxis eladás

Praxislétszám
600 - 700 fő

Elérhetőség
+36 30 390 1640

Pályázati felhívás – házi gyermekorvosi körzet ellátása

Gárdony Város Önkormányzat pályázatot hirdet Gárdony közigazgatási területén kialakítandó házi gyermekorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel, gazdálkodó szervezeti formában történő ellátására.

Ellátandó feladatok:

A kialakítandó házi gyermekorvosi körzet ellátása Gárdony Város Önkormányzattal történő feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételek szerint.
Az ellátandó lakosságszám 600 – 700 fő

Pályázati feltételek:

- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Kormányrendeletben, valamint a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendeletben előírt feltételek megléte,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvosi képesítés,
- magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,

A pályázathoz csatolandó iratok, igazolások:
- fényképes, részletese szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat hiteles másolata,
- szakmai gyakorlat igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- vállalkozási formától függően, annak meglétét igazoló dokumentumok hiteles másolata,
- Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
- az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
- a praxisengedély jogszabályban előírt feltételei meglétének hatóság általi igazolása,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagába foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázati eljárásban résztvevő személyek a pályázati anyagot megismerjék, abba betekinthessenek,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatának elbírását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának módja és helye:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban személyesen, vagy postai úton kell benyújtani Gárdony Város Önkormányzat 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. Tóth István polgármester részére címezve.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”

A pályázat benyújtási határideje: 2020. 06. 15.

A pályázat elbírálási határideje: 2020. 07. 06.

Az orvosi praxis betölthetőségének időpontja: a feladat-ellátásához szükséges dokumentumok, engedélyek megléte után azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt dr. Drdul Emília nyújt a 0630/390-1640 telefonszámon.

A pályázathoz kapcsolódó egyéb információk:

A feladat-ellátási szerződés minimum 5 év időre szól. Asszisztencia biztosítása egészségügyi szolgáltató által.

Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció