Budapest VI. kerület


Praxishirdetések

Praxis eladás

Praxislétszám
400

Elérhetőség
+36 1 342 0923

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata pályázatot ír ki Terézváros házi gyermekorvosi körzetének betöltésére.

Ellátandó terület: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros 5. sz. házi gyermekorvosi körzete.

Pályázati feltételek:
- büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- felsőfokú (egyetemi) végzettség, általános orvosi szakképzettség, csecsemő- és gyermekgyógyászati szakorvos szakképesítés,
- a pályázó egészségügyi szolgáltatást végző egyéni vállalkozó vagy gazdasági társaság tagja,
- az ellátás nyújtásához szükséges, a háziorvos, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, az e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben és az egészségügyi tevékenység gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek biztosítása,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság,
- vállalkozás keretében történő működtetés.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- az iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata,
- egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,
- érvényes működési nyilvántartás (Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ) igazolása,
- három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó nem áll cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt,
- nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, sokszorosításához hozzájárul,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, abba betekinthetnek,
- egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
- igazolás a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételek fennállásáról (BKFH VI. Kerületi Hivatala, Népegészségügy Osztály),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 31.

A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen, egy példányban kell benyújtani Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat címére (1067 Budapest, Eötvös u. 3.) Soproni Tamás polgármesternek. A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”.
Területi ellátási kötelezettséggel: igen
A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal betölthető, a szerződésben megjelölt időpontban
Jogviszony jellege: Vállalkozási
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek

Leírás/Megjegyzések: Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Terézváros 5. sz. házi gyermekorvosi körzetének területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott – tartósan betöltetlen házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi ellátás, valamint iskola- és ifjúságorvoslási feladatainak vállalkozási formában történő ellátására.

A feladatellátás kezdete: a feladat-ellátási szerződés megkötését követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

Az önkormányzat a nyertes pályázóval határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt. A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.
Szolgálati lakás biztosítható.

Egyéb információk:
- az egészségügyi szolgáltató (vállalkozó) köteles a házi gyermekorvosi ellátáshoz jogszabályban előírt személyi és tárgyi feltételeket biztosítani, a házi gyermekorvos helyettesítéséről gondoskodni,
- a házi gyermekorvosi rendelőben bérleti díj és rezsiköltség fizetése nem terheli a házi gyermekorvost,
- a házi gyermekorvosi rendelő helyiségben és váróteremben lévő eszközöket az önkormányzat térítésmentesen adja használatba (Budapest, VII., Csengery u. 25.), azonban a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeinek biztosítása a házi gyermekorvos kötelezettsége,
- Terézváros Önkormányzata az alapellátáshoz kapcsolódó házi gyermekorvosi ügyeletről külön szerződés útján gondoskodik, ezért az egészségügyi szolgáltató jelenleg nem köteles ügyeleti ellátásban részt venni.
Az ellátandó körzetre vonatkozó adatok:
- A körzethez tartozó közterületek megnevezését az önkormányzat 23/2017. (VI. 29.) rendeletének 2. sz. melléklete tartalmazza.
- Iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás: Budapest VI. ker. Bajza Utcai Általános Iskola (1062 Budapest, Bajza u. 49-51.), Fővárosi Önkormányzat Óvodája (1068 Budapest, Városligeti fasor 30.).
- A feladatellátás finanszírozása: a házi gyermekorvosi feladatellátás finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi szolgáltató és a NEAK között megkötött finanszírozási szerződés alapján történik. Az önkormányzat kiegészítő finanszírozást nem biztosít.
- A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető: dr. Jandó Erzsébet Humánszolgáltatási főosztályvezetőtől, telefonszáma: (06) 1-342-0923.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
Házi Gyermekorvosi Szekció
Gyermekegészségügyi Információs Magazin Szülőknek GyermekLét – A Házi Gyermekorvosok Egyesülete tájékoztató elektronikus kiadványa.
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció