Harkány


Praxishirdetések

Praxis eladás

Praxislétszám
830

Elérhetőség
polgalmester@harkany.hu

Harkány Város Önkormányzata Pályázati felhívás gyermek háziorvosi praxis betöltésére


Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4.) pályázatot hirdet házi gyermekorvosi praxis területi ellátási kötelezettséggel, vállalkozói jogviszony keretében történő ellátására az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A házi gyermekorvosi tevékenység körzetének területe: Harkány Város és Kovácshida, Ipacsfa, Drávaszerdahely, Drávacsepely községek teljes közigazgatási területe. A gyermekorvosi körzet székhelye: 7815 Harkány, Kőrösi Cs. S. u. 43.
A praxisjog térítésmentesen szerezhető meg. A praxis 2021. augusztus 1-jétől betöltetlen, jelenleg helyettesítés keretében ellátott. Szolgálati lakás biztosított. További tájékoztatást Dr. Markovics Boglárja jegyző nyújt (0672/480-100).
- Pályázati feltételek: A 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet szerinti képesítés (csecsemő és gyermekgyógyászati szakorvosi szakképesítés) és az ott, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet, és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- egészségügyi alkalmasság
- MOK tagság
- magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
- A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget, szakirányú képesítést igazoló okiratok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
- a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázati eljárásban résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
- nyilatkozat a pályázatnak nyílt, vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról,
- nyilatkozat a körzeti feladatellátás módjáról (egyéni vagy társas vállalkozóként ), továbbá egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén cégkivonat
- egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
- MOK tagsági igazolás.
- A pályázat benyújtásának módja: Postai úton, a pályázat Harkány Város Önkormányzata Polgármesteréhez történő megküldésével (7815 Harkány, Petőfi Sándor utca 2-4-) Kérjük a borítékon feltüntetni a „Pályázat gyermekorvosi körzet működtetésére” szöveget.
- Megye: Baranya
- Város: Harkány
- Email: polgarmester@harkany.hu
- Telefon: 72/480-100
- Ellátandó lakosságszám (kártya): …
- Ellátandó települések száma: 5
- Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
- A munkakör betölthetőségének időpontja: azonnal
- Kategória: Háziorvosi
- Típusa: Gyermek
- A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat a praxis betöltéséig folyamtosan benyújtható.
- Hirdető neve: Harkány Város Önkormányzata


Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció