Verőce, Szokolya


Praxishirdetések

Praxis eladás

Praxislétszám
1081

Elérhetőség
polghiv@veroce.hu; +36-27/350-033 Grauszmann György polgármester

Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Verőce és Szokolya Községek területi ellátási kötelezettséggel működtetendő körzet gyermekorvosi feladatainak ellátására.
A praxis az eddigiekben vállalkozási formában működött, NEAK finanszírozással, önkormányzati feladat-ellátási szerződés keretében.
A praxis azonnal átvehető, vállalkozási formában, határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződés keretében heti 40 órában, a gyermekorvosi feladatok ellátására.

Pályázati feltételek:
A területi ellátási kötelezettséggel működtetett gyermekorvosi körzetekre vonatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek megléte és vállalkozói formában való működtetés, valamint
– büntetlen előélet
– magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz
– Magyar Orvosi Kamarai Tagság
– a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt képesítési előírásoknak való megfelelés
– az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben, továbbá
– az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvényben előírt feltételek megléte.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– részletes szakmai önéletrajz, elérhetőségek,
– motivációs levél,
– iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okirat másolata,
– egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
– Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
– az Országos Kórházi Főigazgatóság által kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
– a vállalkozás meglétét igazoló dokumentum másolata (társas vállalkozás esetén alapító okirat/alapszabály és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata vagy egyéni vállalkozás esetén a nyilvántartásba vételről szóló dokumentum)
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,
– a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához.

A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban kell benyújtani Verőce Község Önkormányzat, 2621 Verőce, Árpád út 40. A borítékon kérjük feltüntetni: Verőce-Szokolya Község gyermekorvosi körzet pályázata.

A pályázat elbírálásának módja, határideje:
A Képviselő-testület a pályázat benyújtása napját követő 30 napon belül dönt a nyertes pályázó személyéről. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné vagy érvénytelenné nyilvánítására. A döntésről a pályázók legkésőbb az elbírálástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatást kapnak.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A feladat-ellátási szerződés megkötését, illetve az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó véglegessé vált praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépését követően azonnal.

A feladat-ellátási szerződés időtartama:
A nyertes pályázóval az önkormányzat határozatlan idejű feladat-ellátási szerződést köt.

Ellátandó lakosságszám: 1081 fő
Gyermekorvosi rendelő címe:
1. 2621 Verőce, Losonci u. 2.
2. 2624 Szokolya, Hunyadi u. 2.

Illetmény és juttatások:
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területi szervével kötött finanszírozási szerződés szerint.

A praxisjog megszerzésének ellenértéke:
A meghirdetett háziorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Egyéb információk:
A feladat ellátását szolgáló rendelők az önkormányzatok tulajdonában vannak, melyre vonatkozóan az Önkormányzatok a nyertes pályázóval használati szerződést kötnek. A rendelő fenntartási költségei a feladat-ellátót terhelik. A rendelő alapfelszereltségét jelentő bútorzat rendelkezésre áll.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
HGYE Kávészünet 23 Konferencia - Kint vagyunk a vízből?
2022. május 5-8.

2022. május 5-8. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció