Mezőtúr


Praxishirdetések

Praxis eladás

Praxislétszám
1480

Elérhetőség
+36 30 9055 398; +36 551 929

Mezőtúr Város Önkormányzata pályázatot hirdet a mezőtúri II. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.
A házi gyermekorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, 2022. május 01. napja óta betöltetlen. Ellátandó lakosságszám (kártyaszám): 1480 fő.
A nyertes pályázó részére az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
• az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
• érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• motivácós levél
• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata
• érvényes működési nyilvántartás igazolása
• praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
• egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
• pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek
• pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.
A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos a praxis betöltéséig.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani
• postai úton, a pályázatnak Mezőtúr Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.)
• Személyesen: Szűcs Dániel polgármester részére, Mezőtúr Város Önkormányzata 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”
• e-mailben a hatosag@mezotur.hu e-mail címre történő megküldésével.


A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselő-testülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményezi, majd Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtását követő képviselő-testületi ülés

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Biriszló Beáta hatósági osztályvezető
Telefon: 06-56/551-929; 06-30/9055-398
E-mail: bbiriszlo@mezotur.hu
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
HGYE Őszi Konferencia - Megújuló lendülettel! Régi célok, új utak
2022. szeptember 8-10.

2022. szeptember 8-10. között kerül megrendezésre a HGYE Őszi konferenciája Tihanyban.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció