A Házi Gyermekorvosok Egyesületének állásfoglalása a 65 évnél idősebb és/vagy krónikus betegséggel élő házi gyermekorvosok helyettesítéséről az alapellátás újraindításával összefüggésben

Hí­rek 2020.05.06.
Az emberi erőforrások miniszterének 2020. április 30-i keltű, IV/4265/2020/EAT iktatószámú, az egészségügyi ellátás új rendje tárgyú levele értelmében 2020. május 4-én újraindul a házi gyermekorvosi és védőnői ellátás.

Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a házi gyermekorvosi ellátás az országban nem állt le! A járványügyi vészhelyzet bevezetése óta eddig is, a nemzeti védőoltási rendszert fenntartva, minden két év alatti gyermek megkapta a kötelező és ajánlott védőoltásait. Távkonzultáció keretében rendeltünk, tanácsot adtunk, munkaidőben és azon túl is rendelkezésre álltunk betegeink számára. Minden esetben, amikor a személyes vizsgálat nélkülözhetetlen volt, megvizsgáltuk a beteg gyermeket és szükség esetén egészséges tanácsadást is tartottunk. Aki sürgősen szakellátásra szorult, azt mindig a megfelelő helyre tudtuk irányítani. A 65 év feletti kollégák védelmében megszerveztük a praxisuk ellátását. A gyermek-alapellátás újraindítása helyett tehát annak a jelen járványügyi helyzethez igazodó finomhangolásáról kell beszéljünk. 

Elsőként annak tisztázása szükséges, hogy a 65 éven felüli és/vagy krónikus betegséggel élő (továbbiakban 65+) kollégák önkéntesen vissza kívánnak-e térni a személyes kontaktussal járó betegellátásba, vagy továbbra is kizárólag távkonzultációban kívánnak-e dolgozni. 

Ha egy rendelőben több ilyen kolléga is dolgozik, akkor ennek figyelembevételével lehetséges kialakítani a követendő eljárásrendet, valamint a rendelési időket. A döntéseket az orvoskollektíváknak közösen, egyéni megállapodások mentén javasoljuk meghozni, a következő szempontok figyelembevételével:

1. Ha a 65+ házi gyermekorvos semmilyen módon és formában (sem személyesen, sem távkonzultációban) nem kíván részt venni a betegellátásban, e döntésének ránézve semmilyen hátrányos következménye nem lehet. Ez esetben a hatályos szabályozás (4/2000. (II.25.) EüM rendelet) értelében, helyettesítéséről magának kell gondoskodnia.

2. Amennyiben a 65+ házi gyermekorvos a távkonzultáció segítségével munkát végez, csak a személyes kontaktusban történő betegellátásban nem kíván részt venni, ezt úgy kell tekinteni, hogy ő dolgozik (betegvizsgálatot végez, beutal, receptet ír, tanácsot ad, dokumentál), csak éppen ezt a tele-medicina módszerével teszi. Ebből a szempontból nem döntő tényező, hogy fizikailag hol van. Amennyiben mindezt saját praxisában, minimum heti 15 órában végzi, minden telefonhívást új napi ellátásként dokumentál az orvosi szoftverében, hónap végén pedig jelenti, ezt a személyes kontaktussal járó ellátással azonos jogi státusban teszi. 

3. Ha a távkonzultációt végző orvos úgy ítéli meg, hogy a beteg személyes vizsgálata feltétlenül szükséges, saját döntése alapján megvizsgálhatja a beteget személyesen saját maga, vagy ambuláns betegként irányíthatja más házi gyermekorvoshoz, járóbeteg ellátásra, sürgősségi osztályra, kórházba. 

4. Amennyiben előzetes egyeztetést követően egy másik házi gyermekorvos kollégához irányítja az ilyen beteget, ez az ellátás nem a küldő orvos praxisában, nem helyettesítésként lesz rögzítve és dokumentálva, hiszen ez a fogadó orvos rendelési idejében és rendelőjében történik, aki természetesen nem jelenti be magához ezeket a betegeket, az ő ellátásukat tehát ambuláns vizsgálatként fogja rögzíteni. Ez ilyen módon alapvetően a NEAK által finanszírozott ambuláns ellátás, azonban, ha ez előzetes megállapodás alapján napi rendszerességgel történik, a kollégák megállapodhatnak egy ésszerű kompenzációban, célszerűen a kiállított ambuláns lapok számának megfelelően. Ez azonban nem minősül helyettesítésnek, hiszen közben a 65+ kolléga praxisát távkonzultációban folyamatosan ellátja.

5. Ha a védőoltások beadását a 65+ kolléga helyett más végzi, az valóban helyettesítés, de alkalmi jellegű, és a távkonzultációs rendelés mellett, további plusz óraszámban történik. Az oltások így a 65+ kolléga praxisában kerülnek rögzítésre, az oltóanyag rendeléséről, szabályszerű tárolásáról (hűtőlánc!) és adminisztrációjáról is ő gondoskodik, de magát az oltás beadását nem ő végzi. Az egészséges tanácsadás további részét (táplálási, fejlődési stb. problémák megbeszélése) távkonzultáció keretében kell megtartani, ez nem az oltást beadó kolléga kötelessége. A kollégák egymás között alkalmi helyettesítési díjban állapodhatnak meg, vagy a szokásos rutin szerint a 65+ kolléga "visszaadja" az adott óraszámot, távkonzultációs rendelést vállalva az oltó orvos helyett.
Ingyen munkát tehát senkitől nem lehet és nem is kell elvárni, ugyanakkor a 65+ kollégákat is be kell vonni a betegellátásba, a tele-medicina segítségével. Így ő is teljes értékű betegrendelést végezhet, akár otthonról is, ha a feltételeket biztosítani tudja. Amennyiben erre bármi okból nem képes, vagy nem hajlandó, úgy ezt jelenteni kell a területi kormányhivatalnak, és a praxisa helyettesítéséről gondoskodnia kell.

Javasolt szervezési alapelvek:
- a személyes kontaktusok számának minimálisra csökkentése érdekében törekedni kell a tele-medicina (távkonzultáció) használatára, ennek módját, időszakát helyben szokásos módon (honlap, hirdetmény, elektronikus levél) nyilvánosságra kell hozni;
- a szükséges személyes orvos-betegtalálkozások előzetes bejelentkezés előzze meg, amelynek során törekedni kell arra, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet miatti járványügyi szabályok (előzetes kikérdezés, hőmérsékletmérés, távolságtartás) betarthatóak legyenek;
- arra kell törekedni, hogy az egészséges és beteg-ellátás térben és időben elváljon egymástól;
- a rendelési idő kialakításakor arra kell törekedni, hogy a megnövekedett számú távkonzultációra megfelelő időszak álljon rendelkezésre.

Budapest, 2020. május 6.

A HGYE vezetősége nevében:

Dr. Póta György  Dr. Erdélyi István  Dr. Kovács Ákos 
elnök jogi tanácsadó szakmai munkacsoport vezető
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
HGYE Őszi Konferencia - Megújuló lendülettel! Régi célok, új utak
2022. szeptember 8-10.

2022. szeptember 8-10. között kerül megrendezésre a HGYE Őszi konferenciája Tihanyban.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció