Tiszavasvári


Praxishirdetések

Helyettesítést vállal"

Praxislétszám
1359

Elérhetőség
+36304626424

Tiszavasvári Város Önkormányzata (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. szám) Tiszavasvári I. számú házi gyermekorvosi körzet ellátási területén házi gyermekorvosi feladatok ellátására felhívást tesz közzé.

Ellátandó feladat:
- a 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben foglalt házi gyermekorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel (kártyaszám: 1359)
- a feladat egyéni vállalkozói formában vagy gazdasági társaság tagjaként látható el, az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételek szerint
- a feladat ellátása történhet:
a) az önkormányzattal kötött helyettesítési feladatellátási szerződéssel (praxisjog megszerzése nélkül)
b) praxisjog megszerzésével az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződéssel
A feladatellátás helye: 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 4. szám alatti Központi Orvos Rendelőben, az I. számú gyermekorvosi körzet rendelője

Pályázati feltételek:
- az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm.rendeletben, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
- praxisengedélyhez szükséges jogszabályokban előírt feltételek igazolása
- cselekvőképesség,
- a pályázó büntetlen előéletű, illetve nem áll foglakozástól eltiltás hatálya alatt

Csatolandó dokumentumok:
- jogszabályban meghatározott iskolai végzettség, diploma másolata,
- képesítést igazoló okiratok másolata,
- részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a szakmai gyakorlatot is,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
- orvosi alkalmassági vizsgálat meglétét igazoló okmány másolata,
- illetékes hatóság részéről kiállított igazolás, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak, amennyiben a pályázó praxisjogot kíván szerezni,
- Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel igazolása,
- Magyar Orvosi Kamarában fennálló tagság igazolása,
- egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata, társas vállalkozás esetén az alapító okirat (alapszabály) és a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata,
- nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyag elbírálásában résztvevők a pályázatot megismerjék és abba betekintsenek,
- a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához,
- pályázó nyilatkozata/hozzájárulása a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

Benyújtási határidő: az Egészségügyi Közlönyben történő megjelenéstől számított 30 napon belül

Elbírálás: A beérkezett anyagok elbírálásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt a pályázati határidő lejártát követő 45 napon belül. A képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa és nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, felmerült költség megtérítését. A képviselő-testület abban az esetben is eredménytelennek nyilvánítja az eljárást, amennyiben időközben a praxiskezelőn keresztül a praxisenegdély megszerzésre kerül

A feladatellátás kezdő időpontja: a feladatellátási szerződés megkötését és az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel megkötött finanszírozási szerződés hatálybalépését követően.
A feladatellátás időtartama: Tiszavasvári Város Önkormányzata határozatlan időtartamú feladatellátási szerződést kíván kötni nyertes pályázóval.

Egyéb információk:
A feladatellátáshoz szükséges orvosi rendelőt az önkormányzat bérleti díjfizetési kötelezettség nélkül biztosítja, a feladatot ellátó orvos a rendelő és a közös helyiségek használata után felmerülő üzemeltetési és fenntartási költségek megfizetésére köteles.
Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdés d) pontjának db) alpontja szerint nyilatkozik arról, hogy az ügyeleti feladatok ellátását külön szerződéses jogviszony keretében láttatja el.
A körzet praxisjogának megszerzésével kapcsolatban az illetékes hatósággal kell felvenni a kapcsolatot. A körzet 2021. január 1. napja óta betöltetlen.
A pályázat benyújtása: postai úton vagy személyesen Tiszavasvári Város Önkormányzatának címezve (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4.) zárt borítékban – Házi gyermekorvosi pályázat Tiszavasvári I. számú gyermekorvosi körzet ellátásra – megjelöléssel megküldve.
További információ kérhető: Gazdagné dr. Tóth Marianna önkormányzati és jogi osztályvezetőtől (telefonszám: 0642-520-500)
A pályázat közzétételének további helye: Tiszavasvári Város Önkormányzata honlapja: www.tiszavasvari.hu, Kelet-Magyarország című napilap, Egészségügyi Közlöny

Tiszavasvári, 2021. december 1.


Tiszavasvári Város Önkormányzata
képviseletében
Szőke Zoltán polgármester
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
A villám - Bókay Akadémia VIII.
2021. december 2.

2021. december 2-án kerül megrendezésre a Bókay Akadémia a Semmelweis Egyetem I. sz. Bókay Gyermekklinikájának továbbképzése.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció