Fót


Praxishirdetések

Praxis eladás

Praxislétszám
2332

Elérhetőség
+36-27-535-365

GYERMEKORVOSI PRAXIS INGYENESEN FÓTON
Pályázati felhívás
a Fóti 1. sz. gyermekorvosi körzeti praxis betöltésére

10 km-re Budapesttől, Fót Város Önkormányzatától ingyenes megszerezhető a tartósan betöltetlen körzet, melynek adatai:
Megye: Pest
Település: Fót
Ellátandó lakosságszám: 2332
Ellátandó települések száma: egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör: házi gyermekorvos
betölthető: azonnal
Jogviszony jellege: vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony a pályázó választása szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 14. 12 óra
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülés (2023. április 30.)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a NEAK 2023. évre is írt ki letelepedési pályázatot, amelynek keretében a 12 hónapja betöltetlen körzet esetében 12.000.000 Ft-ra lehet pályázni, amennyiben az orvos a kiírási feltételeknek megfelel.
http://www.neak.gov.hu//data/cms1032601/2023_Haziorvosi_es_fogorvosi_letelepedesi_palyazati_felhivas_2.pdf

Várjuk azon elkötelezett szakemberek jelentkezését, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak és feltételeknek való megfelelés
csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés vagy rezidens,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság,
• egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
• az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
• illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
• egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának módja:
- A pályázatot egy példányban postai úton, vagy személyesen dr. Vass György polgármesternek (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fóti 1. sz. gyermekorvosi körzeti praxis pályázat”.

- A pályázatot a kapcsolattartási email címre is be lehet nyújtani. Az érdemi pályázatot jelszóval védetten, titkosítva, szükség esetén tömörítve, mellékletként csatolva kell megküldeni az ajánlati e-mail-hez. Az ajánlati e-mail jelszóval nem védett része nem tartalmazhat semmilyen érdemi ajánlati részt, így különösen nem tartalmazhatja az ajánlatban értékelésre kerülő elemet. Az ajánlatok kinyitásához szükséges jelszót 2023. március 14. 12:00 óra után kell megküldeni a sandor.eszter@fot.hu email címre. A kulcs megküldésének végső határideje 2023. március 14. 15:30 óra. Amennyiben a pályázó a megjelölt határidőig nem küldi meg a kulcsot, a kiíró határidő megjelölésével felhívhatja az ajánlata kinyitásához szükséges kulcs, jelszó megküldésére. Amennyiben ezen határidőig nem érkezik meg a kulcs, a kiíró a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. Amennyiben a pályázó által megadott kulccsal nem nyitható az ajánlat, a kiíró erről tájékoztatja a pályázót, akinek módja van a kulcs ismételt megküldésére.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Sándor Eszter ügyintézőtől, a 27/ 535-365; 535-375 telefonszámon munkaidőben, e-mailben sandor.eszter@fot.hu elektronikus levélcímen.

Leírás / Megjegyzések: A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. Igény esetén szolgálati lakás biztosítható az Önkormányzat részéről.
A pályázó ilyen irányú nyilatkozata esetén egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható a feladat.
KAPCSOLAT
Hirdető neve: Fót Város Önkormányzata
Telefon: 27/ 535-365; 535-375
Email: sandor.eszter@fot.hu
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kávészünet - Biztos pont a változó világban
2023. május 4-7.

2023. május 4-7. között kerül megrendezésre a HGYE Kávészünet konferenciája, Siófokon.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció