Fót


Praxishirdetések

Praxis eladás

Praxislétszám
2332

Elérhetőség
+36-27-535-365

GYERMEKORVOSI PRAXIS INGYENESEN FÓTON
Pályázati felhívás
a Fóti 1. sz. gyermekorvosi körzeti praxis betöltésére

10 km-re Budapesttől, Fót Város Önkormányzatától ingyenes megszerezhető a tartósan betöltetlen körzet, melynek adatai:
Megye: Pest
Település: Fót
Ellátandó lakosságszám: 2332
Ellátandó települések száma: egy településrész
Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
A munkakör: házi gyermekorvos
betölthető: azonnal
Jogviszony jellege: vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony a pályázó választása szerint
Kategória: Háziorvosi
Típusa: Gyermek
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 14. 12 óra
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő lejártát követő Képviselő-testületi ülés (2023. április 30.)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a NEAK 2023. évre is írt ki letelepedési pályázatot, amelynek keretében a 12 hónapja betöltetlen körzet esetében 12.000.000 Ft-ra lehet pályázni, amennyiben az orvos a kiírási feltételeknek megfelel.
http://www.neak.gov.hu//data/cms1032601/2023_Haziorvosi_es_fogorvosi_letelepedesi_palyazati_felhivas_2.pdf

Várjuk azon elkötelezett szakemberek jelentkezését, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM. rendeletben foglalt képesítési előírásoknak és feltételeknek való megfelelés
csecsemő és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés vagy rezidens,
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, és a végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesítése,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság,
• egészségügyi alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• részletes szakmai önéletrajz,
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata,
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata, amely igazolja a büntetlen előéletet, és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
• Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
• egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolata,
• az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ által vezetett működési nyilvántartásba való felvétel (aktív státusz) igazolása,
• illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltételei fennállnak,
• egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi okirat,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
• a pályázó nyilatkozata, mely szerint hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék,
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázatát Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja.

A pályázat benyújtásának módja:
- A pályázatot egy példányban postai úton, vagy személyesen dr. Vass György polgármesternek (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „Fóti 1. sz. gyermekorvosi körzeti praxis pályázat”.

- A pályázatot a kapcsolattartási email címre is be lehet nyújtani. Az érdemi pályázatot jelszóval védetten, titkosítva, szükség esetén tömörítve, mellékletként csatolva kell megküldeni az ajánlati e-mail-hez. Az ajánlati e-mail jelszóval nem védett része nem tartalmazhat semmilyen érdemi ajánlati részt, így különösen nem tartalmazhatja az ajánlatban értékelésre kerülő elemet. Az ajánlatok kinyitásához szükséges jelszót 2023. március 14. 12:00 óra után kell megküldeni a sandor.eszter@fot.hu email címre. A kulcs megküldésének végső határideje 2023. március 14. 15:30 óra. Amennyiben a pályázó a megjelölt határidőig nem küldi meg a kulcsot, a kiíró határidő megjelölésével felhívhatja az ajánlata kinyitásához szükséges kulcs, jelszó megküldésére. Amennyiben ezen határidőig nem érkezik meg a kulcs, a kiíró a pályázatot érvénytelennek nyilvánítja. Amennyiben a pályázó által megadott kulccsal nem nyitható az ajánlat, a kiíró erről tájékoztatja a pályázót, akinek módja van a kulcs ismételt megküldésére.
A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető Sándor Eszter ügyintézőtől, a 27/ 535-365; 535-375 telefonszámon munkaidőben, e-mailben sandor.eszter@fot.hu elektronikus levélcímen.

Leírás / Megjegyzések: A megbízás időtartama határozatlan időre szól. A körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-kal kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján. A praxis működtetési jogát az önkormányzat térítésmentesen adja át a szükséges szerződések megkötése alapján. A működés, üzemeltetés részletes feltételeit a nyertes pályázóval kötött feladat-ellátási szerződés határozza meg. Igény esetén szolgálati lakás biztosítható az Önkormányzat részéről.
A pályázó ilyen irányú nyilatkozata esetén egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható a feladat.
KAPCSOLAT
Hirdető neve: Fót Város Önkormányzata
Telefon: 27/ 535-365; 535-375
Email: sandor.eszter@fot.hu
Egyesületünket a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.
Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció