Nem dőlhetünk hátra - HGYE elégedettségi kérdőív

Megkérdeztük az egyesület tagjait mennyire elégedettek a HGYE munkájával. A 2017-ben tagdíjat fizetett 859 házi gyermekorvosnak küldtük ki a kérdőívet, melynek kitöltésére február hónapban volt lehetőség, 251-en (29%) éltek is a lehetőséggel.


Az anonim kérdőíven belül öt fő kategóriára (személyes adatok, tagdíj, vezetőség munkája, kommunikáció, rendezvények/képzések) csoportosított kérdések segítségével próbáltuk a véleményeket megismerni. Célunk az volt, hogy a kor követelményének megfelelő - általunk eddig korábban keveset használt - módszerrel minél több egyéni véleményhez jussunk. Azt gondoltuk, hogy a vélemények összessége és az azokból levont következtetések szakmai közösségünk „közös” álláspontjaként segíthetné a HGYE vezetőségének mindennapi munkáját
Bár a válaszolók száma alapján a kérdőív nem mondható reprezentatívnak, a személyes adatokra adott válaszok a hazai házi gyermekorvosi rendszert általánosan jellemző szomorú demográfiai képet mutatták. A kitöltőknek kevesebb, mint ötöde (18%) volt 50 évnél fiatalabb, míg a felük 60 év feletti volt. A válaszadók nagyobb részének (55%) praxisa kisvárosban, vagy faluban működik, melyek többsége - az ismert korfával együtt – valószínűleg potenciálisan veszélyeztetett körzetnek számít. Ez az adat a HGYE által kezdeményezett 5 éves moratórium (mely alatt házi gyermekorvosi praxist nem lehetne megszüntetni) fontosságára hívja fel ismételten a figyelmet.
Az ellátott gyermekszám alapján egyértelműen látszik, hogy a megmaradó körzetekben extra munkateher jelentkezik. A válaszadó orvosok csak kb. negyede lát el 750-nél kevesebb gyermeket. A tendencia az 1000 főnél nagyobb praxisok kialakulásának irányába mutat (ez a legnagyobb arány 43%-kal), mely a degressziós finanszírozás módosításának és a több szakdolgozó alkalmazásának kérdését helyezi előtérbe.

Milyen településen működik az Ön praxisa?

Hány gyermeket lát el Ön praxisában?


A kérdőívet kitöltők 84%-a érezte úgy, hogy a HGYE teljesítménye arányos a fizetendő tagdíj mértékével, vagyis megfelelő szolgáltatást kapnak a befizetett pénzükért. Bár a válaszadók több, mint 10%-a és külön hozzászólások is jelezték, hogy a feltett kérdésre nem lehet egyszerű igennel, vagy nemmel válaszolni, fontosnak éreztük, hogy valamilyen „általános benyomást” szerezzünk a tagság ezzel kapcsolatos véleményéről.
A harmadik kérdéskör a HGYE vezetőségének munkájára vonatkozott. A testület tevékenységének általános értékelésére 4,1-es átlagot kapott az ötös skálán. Ez az iskolában is jó osztályzatnak számít (a 251 válaszadó 80%-a adott 4-est, vagy 5-öst), de még fontosabb, hogy senkinél sem bukott meg (1-es értékelés nem volt). A válaszadók szerint, a vezetőség elsősorban tudományos-szakmai vonalon képviseli jól a tagság érdekeit (4,4 az átlag, 88% 4-5-ös válasz). A szakmapolitikai érdekképviselet valamivel kisebb pontszámot (3,9) kapott és figyelemfelhívó, hogy a válaszadók majdnem 10%-a az 1-es, vagy 2-es osztályzatra kattintott! Az egyesület társadalmi, szakmai és szakmapolitikai megítélése is pozitív irányba mozdult el, csaknem azonos mértékben (3,7-3,9). A válaszokból is látszik, hogy a tagság érzékelte az érdekképviseleti „hang” gyengülését, mely részben tükrözi a HGYE vezetőségének azt a tudatos döntését, hogy a korábban erősen konfrontatív jellegű érdekképviseletet megpróbálja konzultatív irányba eltolni. Bár objektív mérőszámok (pl. online és nyomtatott sajtóban megjelenések száma) mutatják, hogy az egyesület növekvő mértékben van jelen a szakmai/szakmapolitikai közéletben, mégis úgy tűnik, hogy a tagság számára ez nem nyilvánvaló. A válaszok azt üzenik a vezetőségnek, hogy az információk oda-vissza történő áramlásán javítani kell. (Ez a kérdőív részben azt a célt is szolgálja, hogy a tagság előtt láthatóvá váljék, miről is vitatkozunk mi tízen a vezetőségi üléseken). Örvendetes, hogy a HGYE tudományos-szakmai erőfeszítéseit a tagság a legjobbnak értékelte. Ez összecseng a vezetőség azon véleményével, hogy a házi gyermekorvoslás jövője csak a szakmai kompetencia bővítésével párhuzamosan képzelhető el.
A negyedik nagy témakör a „kommunikáció” volt, amely 8 kérdést foglalt magába. Ezek elsősorban a szakmai információk átadására, beszerzésére vonatkoztak. A válaszadók többsége a munkájához szükséges híreket, információkat a különböző szakmai továbbképzéseken, rendezvényeken szerzi meg, valamint szakmai folyóiratokból és könyvekből próbál naprakész lenni. Az internetnek ezt a szerepét a válaszadók csak a harmadik helyen említették. Ebből a szempontból tagságunk „konzervatívnak” mondható és ezen a korcsoportok külön-külön elemzése sem sokat változtat. A 70 évnél idősebb kollégák – talán érthető módon – az „otthoni” képzési módot részesítik előnyben, ezért körükben a folyóiratok, könyvek a legnépszerűbbek és az utazással járó rendezvények a második helyre szorultak.
Ami talán meglepő, hogy a fiatalabb gyermekorvosok között egyre kiegyensúlyozottabb az információk beszerzésének módja és az egyéni szakmai kapcsolatok is itt kapták a legmagasabb pontszámot. Aminek persze lehet, hogy csak annyi az oka, hogy még jól működnek a graduális és posztgraduális képzés során megszerzett kapcsolatok. Az, hogy napjainkban az internet az információátadás elsődleges terepe, nehezen vonható kétségbe. Kérdés, mi az oka annak, hogy nem használják a kollégák a világhálót? Úgy tűnik, hogy nem az életkor. Lehetséges, hogy a túlzottan szerteágazó információk és a nehéz szelektálás a hiteles és nem hiteles adatok között? Hogy nincs „megfelelő”, házi gyermekorvosoknak szóló oldal? Ezen is szeretnénk változtatni a HGYE online felületének megújításával, és megpróbáljuk tagjaink figyelmét az oldalra felhívni. Az, hogy ez a platform a szakmai és egyéb információk cseréjének élő fórumává válik-e a továbbiakban, az egyesület tagságán is múlik.
A HGYE által használt információs csatornák közül a nyomtatott Hírvivő a legnépszerűbb, melyet a HGYE weboldala, az e-Hírlevél és a közvetlen e-mail körülbelül hasonló súllyal követnek. A Facebook-ot az egyesület tagjai nem tekintik hatékony (szakmai) információs eszköznek, melynek oka a közösségi médiával kapcsolatos általános bizalmatlanság, a HGYE Facebook oldalának ismeretlensége, de szerepet játszhat benne a szakmai híreknek a közösségi felületeken történő megjelenítésével kapcsolatos ellenérzés is. Az, hogy a válaszadók több, mint fele egyik kommunikációs eszközt (Facebook-ot!) sem hagyná el, talán a tagság nyitottságára utal, ezért érdemes lehet az egyesület közösségi oldalát felkeresni és követni! A válaszadók kb. fele van jelen különböző közösségi oldalakon (ez a gyakorlatban a Facebook-ot jelenti), de érdekes, hogy ebben – legalábbis a válaszok alapján – nem látszik generációs különbség. Ugyanakkor a falusi praxisokban dolgozó kollégák nagyobb arányban (kb. 2/3-uk) vannak jelen valamilyen közösségi oldalon, ami segíthet a „végeken” dolgozókhoz is gyorsan eljuttatni a fontos híreket. A vezetőség a laikusokhoz, más szakemberekhez, szervezetekhez, vagy újabb célcsoportokhoz való információ eljuttatás fontos színterének tartja a közösségi médiát.
Ön honnan szerzi be a munkájához szükséges szakmai híreket, információkat?


A kérdésre, hogy „milyen felületeken kellene még aktívan jelen lennie a HGYE-nek?” a legtöbben azt válaszolták, hogy szeretnék, ha gyakrabban lenne szó a HGYE-ről a televíziókban, rádióban, hírportálokon. Sokan jelezték, hogy a lehetőségek száma megfelelő, de azok kihasználtságát kellene hatékonyabbá tenni, elsősorban megelőző és gyógyító csecsemő- és gyermekellátás, betegoktató- és tájékoztató témákban. Ehhez a munkához – ahogy eddig – a jövőben is várjuk a szabad energiával és motivációval rendelkező kollégák jelentkezését.
Végül, de nem utolsó sorban következzen az ötödik témakör a „rendezvények/képzések”. A válaszok alapján a Kávészünet mára a HGYE elsőszámú védjegyévé vált: a válaszadók 98%-a ismeri, és szinte mindenki (90%) fontosnak is tartja, hogy jelen legyen az eseményen. A többi rendezvény közül a Gyermek-alapellátási Akadémiát (45%) ismerték legkevésbé, ugyanakkor népszerűsége azok között, akik ismerték, nagyon magas (80%) volt. A válaszadók 4,5-ös osztályzatot adtak a rendezvények, képzések szervezésére, lebonyolítására, a jelentkezés módjára, így elmondható, hogy jól vizsgázott a szervező csapat. Az éves szakmai program összeállításakor egyre nagyobb nehézséget jelent a naptár zsúfoltsága, ill. a szakmai és szakmapolitikai kérdések arányának helyes megtalálása. A kérdőívet kitöltők 70%-a érzi úgy, hogy ez utóbbi arány jelenleg is megfelelő, ugyanakkor a maradék 30% véleménye csaknem egyenlően oszlik meg a tekintetben, hogy melyiknek az arányát volna szerencsés növelni a jövőben. Az összes válaszadó 54%-a gondolta úgy, hogy a küldöttgyűlés lebonyolítására a Kávészünet keretei is alkalmasak, és csak 12%-uk szeretné külön rendezvényként megtartani. Ugyanakkor a küldöttek már „csak” fele-fele arányban gondolták, hogy az önálló közgyűlés elhagyása jó ötlet. A HGYE területi küldöttjeinek munkáját 3,5 pontra értékelték a válaszadók, mely a legalacsonyabb pontszám volt a kérdőív válaszainak sorában. Az utolsó kommentekben is gyakran éreztük, hogy főként a vidéken, nehéz praxisokban, egyedül dolgozó kollégák érzik úgy, hogy nincs kihez fordulniuk napi problémájukkal, gondjaikkal. A HGYE vezetősége is érzékelte, hogy az egyesület vezetőségét a tagokkal összekötő rendszer nem mindenhol és mindig működik megfelelően. Az ezen való változtatás a jövő egyik legfontosabb feladata lesz, ebben segíthet például a HGYE internetes oldalán elindított zárt fórum, ahová témajavaslatokat és hozzászólásokat is várunk!
Mely HGYE-rendezvényeket ismeri Ön?

Összefoglalva: A HGYE vezetőségének elmúlt évben végzett tevékenységével a válaszadó tagok elégedettek, bár válaszaikkal jelezték, hogy minden területen lehet javítani, fejlődni. Azaz nem dőlhet hátra karba tett kézzel egy vezetőségi tag sem.
A kérdőív elérhető lesz a www.hgye.hu oldalon, ahol külön fórum-pontban várjuk a további észrevételeket, javaslatokat.

Pölöskey Péter

Bemutatkozás
A Házi Gyermekorvosok Egyesülete az országban dolgozó 1500 házi gyermekorvos szakmai és érdekérvényesítő szervezete. Minden gyermek számára elérhető korszerű ellátást, megfelelő munkakörülményeket, vonzó életpályát biztosító gyermekorvosi alapellátásért küzdünk. Kapcsolatban állunk a gyermekgyógyászat és az alapellátás irányító testületeivel, intézményeivel, az egészségügyi kormányzattal, nemzetközi szervezetek aktív tagjai vagyunk.
Rendezvényeink
HGYE Őszi Konferencia - Megújuló lendülettel! Régi célok, új utak
2022. szeptember 8-10.

2022. szeptember 8-10. között kerül megrendezésre a HGYE Őszi konferenciája Tihanyban.

Kiemelt partnereink
EESZT
Gyermekorvos továbbképzés
Első 1000 nap program
Hungarian Primary Care Pediatricians Clinical Research Network
Observer | Tradíció és Innováció